ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 卛_¢¨æ”¿åŠ¡¾|?/title> <meta content="卛_¢¨æ”¿åŠ¡¾|? name="SiteName" /> <meta content="www.zhangyanpeng.com" name="SiteDomain" /> <meta content="3702820003" name="SiteIDCode" /> <meta content="政务公开专区" name="ColumnName" /> <meta content="政务公开专区" name="ColumnType" /> <meta content="2" name="pagetype" /> <meta content="发布工作动态,公告公示åQŒæ³•è§„,政策文äšgåQŒæœ‰å…Ïx–‡ä»Óž¼Œå…¬æŠ¥åQŒæ”¿åºœç™½çš®ä¹¦åQŒæ”¿åºœä¿¡æ¯å…¬å¼€åQŒæ”¿½{–解è¯È­‰ã€‚提供法律法规和已发布的文äšg的查询功èƒ? name="ColumnDescription" /> <meta content="工作动态,公告公示åQŒæ”¿½{–æ–‡ä»Óž¼Œè¡Œæ”¿æ³•è§„åQŒéƒ¨é—¨è§„章,政府白皮书,公报åQŒæ”¿½{–专è¾? name="ColumnKeywords" /> <meta content="text/html; charset=gb2312" http-equiv="Content-Type" /> <link href="/jimocss/kfrjmmain.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <style type="text/css">ul{padding:0;} .kfrtw ul li {width: 710px; float: left; color: #666; font-size: 16px; line-height: 38px; } </style> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?da2774cac6c436e647f54df28bd002e0"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div><script src="http://xxcj.bdb.shandong.gov.cn:81/juba_md.js"></script> <script id="_trs_ta_js" src="http://ta.trs.cn/c/js/ta.js?mpid=4568" async="async" defer="defer"></script> <div class="bj"><script src="/jmcss/jquery-3.4.1.min.js"></script> <script type="text/javascript"> // 首页点击搜烦执行查询 function searchInfoClick() { var typeEncode = encodeURIComponent("全部"); var search = document.getElementById("searchword").value; if (search != "") { var searchEncode = encodeURIComponent(search); var url = "http://120.221.95.67:9001/jmsearch/news/search?wd=" + searchEncode + "&pn=1&type=" + typeEncode +"&scope=a&order=related&site=28356027"; window.open(url); } } </script> <style> .toplink1 { float: right; height: 30px; margin:0 10px 10px 0; } .toplink1 img { float: left; } .toplink1 a { color: #000000; display: block; float: left; font-size: 12px; line-height: 24px; font-weight:bold; } .toplink1 span { color: #000000; display: block; float: left; font-size: 12px; line-height: 24px; margin-top: 3px; } .toplink1 a:hover { color: #000000; font-size: 12px; line-height: 24px; font-weight:bold; } </style> <div class="top"> <div class="top-bar"> <div style="float: left;font-size:12px;margin-top:5px;"> <script> var CalendarData=new Array(20); var madd=new Array(12); var TheDate=new Date(); var tgString="甲乙丙丁戊己庚辛壬癸"; var dzString="子丑寅卯辰埩午未申酉戌亥"; var numString="一二三四五六七八九å?; var monString="正二三四五六七八九十冬腊"; var weekString="日一二三四五å…?; var sx="鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡狗猪"; var cYear; var cMonth; var cDay; var cHour; var cDateString; var DateString; var Browser=navigator.appName; function init() { CalendarData[0]=0x41A95; CalendarData[1]=0xD4A; CalendarData[2]=0xDA5; CalendarData[3]=0x20B55; CalendarData[4]=0x56A; CalendarData[5]=0x7155B; CalendarData[6]=0x25D; CalendarData[7]=0x92D; CalendarData[8]=0x5192B; CalendarData[9]=0xA95; CalendarData[10]=0xB4A; CalendarData[11]=0x416AA; CalendarData[12]=0xAD5; CalendarData[13]=0x90AB5; CalendarData[14]=0x4BA; CalendarData[15]=0xA5B; CalendarData[16]=0x60A57; CalendarData[17]=0x52B; CalendarData[18]=0xA93; CalendarData[19]=0x40E95; madd[0]=0; madd[1]=31; madd[2]=59; madd[3]=90; madd[4]=120; madd[5]=151; madd[6]=181; madd[7]=212; madd[8]=243; madd[9]=273; madd[10]=304; madd[11]=334; } function GetBit(m,n) { return (m>>n)&1; } function e2c() { var total,m,n,k; var isEnd=false; var tmp=TheDate.getYear(); if (tmp<1900) tmp+=1900; total=(tmp-2001)*365 +Math.floor((tmp-2001)/4) +madd[TheDate.getMonth()] +TheDate.getDate() -23; if (TheDate.getYear()%4==0&&TheDate.getMonth()>1) total++; for(m=0;;m++) { k=(CalendarData[m]<0xfff)?11:12; for(n=k;n>=0;n--) { if(total<=29+GetBit(CalendarData[m],n)) { isEnd=true; break; } total=total-29-GetBit(CalendarData[m],n); } if(isEnd)break; } cYear=2001 + m; cMonth=k-n+1; cDay=total; if(k==12) { if(cMonth==Math.floor(CalendarData[m]/0x10000)+1) cMonth=1-cMonth; if(cMonth>Math.floor(CalendarData[m]/0x10000)+1) cMonth--; } cHour=Math.floor((TheDate.getHours()+3)/2); } function GetcDateString() { var tmp=""; tmp+=tgString.charAt((cYear-4)%10); //òq´å¹² tmp+=dzString.charAt((cYear-4)%12); //òq´æ”¯ tmp+="òq?"; tmp+=sx.charAt((cYear-4)%12); tmp+=") "; if(cMonth<1) { tmp+="é—?; tmp+=monString.charAt(-cMonth-1); } else tmp+=monString.charAt(cMonth-1); tmp+="æœ?; tmp+=(cDay<11)?"åˆ?:((cDay<20)?"å?:((cDay<30)?"å»?:"å?)); if(cDay%10!=0||cDay==10) tmp+=numString.charAt((cDay-1)%10); tmp+=" "; /* if(cHour==13)tmp+="å¤?; tmp+=dzString.charAt((cHour-1)%12); tmp+="æ—?; */ cDateString=tmp; return tmp; } function GetDateString() { var tmp=""; var t1=TheDate.getYear(); if (t1<1900)t1+=1900; tmp+=t1 +"òq? +(TheDate.getMonth()+1)+"æœ? +TheDate.getDate()+"æ—?" /* +TheDate.getHours()+":" +((TheDate.getMinutes()<10)?"0":"") +TheDate.getMinutes() */ +" 星期"+weekString.charAt(TheDate.getDay()); DateString=tmp; return tmp; } init(); e2c(); GetDateString(); GetcDateString(); document.write(DateString); </script> </div> <div style="float: left;width:320px;margin-left:14px;"> <iframe width="310" scrolling="no" height="19" frameborder="0" src="http://i.tianqi.com/index.php?c=code&id=40&icon=1&py=jimo&num=3" allowtransparency="true"></iframe> </div> <div style="font-size: 12px;width: 70px;float: left;margin-top: 5px;"><a target="_blank" target="_blank">æ™ø™ƒ½æœºå™¨äº?/a></div> <div style="font-size: 12px;width: 50px;float: left;margin-top: 5px;"><a target="_blank" >无障¼„?/a></div> <div style="font-size: 12px;width: 90px;float: left;height: 30px;margin: 0 13px 10px 7px;"><img src="/jmimages/0509mail.png" style="width: 24px;float:left;"><a target="_blank" style="float: right;margin-top: 5px;">å±×ƒ¸œå…¬åŠ¡é‚?/a></div> <div style="font-size: 12px;width: 75px;float: left;margin-top: 5px;"><a target="_blank" href="http://www.zhangyanpeng.com/zhuanqu/index.html">政务公开专区</a></div> <div style="float: right;"> <table style="width:110px;margin-top:-5px;"><tr> <td> <div class="toplink1" id="return" style="display: none;"> <img src="/jmimages/index_14.png"> <span> <a href="http://www.zhangyanpeng.com/n3203/yhtxindex.html"> <div id="userName"></div> </a></span><span style="margin-left:10px;"> <a onclick="Tuichu()">退å‡?/a></span> </div> <div class="toplink1" id="login"> <img src="/jmimages/index_14.png"> <span> <a onclick="toLogin()">ç™Õd½•</a></span><span style="margin-left:10px;"> <a onclick="toRegister()">注册</a></span> </div> </td></tr></table> <script language=javascript> //子页面单独js $(function(){ if($("#cxfwptFrame")){ var token = getCookie("token"); $("#cxfwptFrame").attr("src","http://60.209.94.44:8080/?token="+token ); } }) //公用JS function Base64() { // private property _keyStr = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/="; // public method for encoding this.encode = function (input) { var output = ""; var chr1, chr2, chr3, enc1, enc2, enc3, enc4; var i = 0; input = _utf8_encode(input); while (i < input.length) { chr1 = input.charCodeAt(i++); chr2 = input.charCodeAt(i++); chr3 = input.charCodeAt(i++); enc1 = chr1 >> 2; enc2 = ((chr1 & 3) << 4) | (chr2 >> 4); enc3 = ((chr2 & 15) << 2) | (chr3 >> 6); enc4 = chr3 & 63; if (isNaN(chr2)) { enc3 = enc4 = 64; } else if (isNaN(chr3)) { enc4 = 64; } output = output + _keyStr.charAt(enc1) + _keyStr.charAt(enc2) + _keyStr.charAt(enc3) + _keyStr.charAt(enc4); } return output; } // public method for decoding this.decode = function (input) { var output = ""; var chr1, chr2, chr3; var enc1, enc2, enc3, enc4; var i = 0; input = input.replace(/[^A-Za-z0-9\+\/\=]/g, ""); while (i < input.length) { enc1 = _keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); enc2 = _keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); enc3 = _keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); enc4 = _keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); chr1 = (enc1 << 2) | (enc2 >> 4); chr2 = ((enc2 & 15) << 4) | (enc3 >> 2); chr3 = ((enc3 & 3) << 6) | enc4; output = output + String.fromCharCode(chr1); if (enc3 != 64) { output = output + String.fromCharCode(chr2); } if (enc4 != 64) { output = output + String.fromCharCode(chr3); } } output = _utf8_decode(output); return output; } // private method for UTF-8 encoding _utf8_encode = function (string) { string = string.replace(/\r\n/g,"\n"); var utftext = ""; for (var n = 0; n < string.length; n++) { var c = string.charCodeAt(n); if (c < 128) { utftext += String.fromCharCode(c); } else if((c > 127) && (c < 2048)) { utftext += String.fromCharCode((c >> 6) | 192); utftext += String.fromCharCode((c & 63) | 128); } else { utftext += String.fromCharCode((c >> 12) | 224); utftext += String.fromCharCode(((c >> 6) & 63) | 128); utftext += String.fromCharCode((c & 63) | 128); } } return utftext; } // private method for UTF-8 decoding _utf8_decode = function (utftext) { var string = ""; var i = 0; var c = c1 = c2 = 0; while ( i < utftext.length ) { c = utftext.charCodeAt(i); if (c < 128) { string += String.fromCharCode(c); i++; } else if((c > 191) && (c < 224)) { c2 = utftext.charCodeAt(i+1); string += String.fromCharCode(((c & 31) << 6) | (c2 & 63)); i += 2; } else { c2 = utftext.charCodeAt(i+1); c3 = utftext.charCodeAt(i+2); string += String.fromCharCode(((c & 15) << 12) | ((c2 & 63) << 6) | (c3 & 63)); i += 3; } } return string; } } $(function () { var userid = getCookie("userid"); console.log("开始获取userid ====:"+userid ); if (userid == "" || userid == null) { var ticket = getQueryParam("ticket"); if(ticket != ""){ console.log("æ ÒŽ®tickethuoqu ====:"+ticket); getTokenByTicket(ticket); }else{ document.getElementById("login").style.display = ""; document.getElementById("return").style.display = "none"; } } else { var b = new Base64(); var name = b.decode(getCookie("nickname")); $("#userName").html(name); $("#userName").parent().attr("onclick","window.location.href='http://www.zhangyanpeng.com/n3203/yhtxindex.html'"); document.getElementById("login").style.display = "none"; document.getElementById("return").style.display = ""; } }); function getQueryParam(Param){ var query = window.location.search.substring(1); var vars = query.split("&"); for (var i=0;i<vars.length;i++) { var pair = vars[i].split("="); if(pair[0] == Param){ return pair[1]; } } return ""; } function Tuichu() { setCookie("userid"); setCookie("nickname"); window.location.href="http://www.zhangyanpeng.com"; } function addUserInfoCookie(userInfo){ var exp = new Date(); exp.setTime(exp.getTime() + 30*60*1000); var b = new Base64(); var name = b.encode(userInfo.name); var address = b.encode(userInfo.address); document.cookie = "userid=" + userInfo.uuid + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "nickname=" + name + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "address=" + address + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "authlevel=" + userInfo.authlevel + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "birth=" + userInfo.birth + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "cardEndTime=" + userInfo.cardEndTime + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "cardObverse=" + userInfo.cardObverse + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "cardReverse=" + userInfo.cardReverse + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "cardStarTime=" + userInfo.cardStarTime + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "cardid=" + userInfo.cardid + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "code=" + userInfo.code + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "email=" + userInfo.email + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "isauthuser=" + userInfo.isauthuser + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "loginname=" + userInfo.loginname + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "logintime=" + userInfo.logintime + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "mobile=" + userInfo.mobile + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "nation=" + userInfo.nation + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "regtime=" + userInfo.regtime + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "sex=" + userInfo.sex + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); } function getCookie(name) { var arr, reg = new RegExp("(^| )" + name + "=([^;]*)(;|$)"); if (arr = document.cookie.match(reg)) return unescape(arr[2]); else return null; } var getokenurl = "http://cmsqs.qingdao.gov.cn:9001/gov-login-webapp-jm/govlogin/getTokenByTicket?ticket="; function getTokenByTicket(ticket){ $.ajax({ type: "GET", url:getokenurl +ticket, success:function(d){ if(d!= ""){ setTokenToCookie(d); getUserInfoByToken(d); }else{ alert("获取token信息å¤ÞpÓ|"); } }, error:function(){ alert('获取token信息å¤ÞpÓ|'); } }); } function setTokenToCookie(token){ console.log("token===11111:"+token); var exp = new Date(); exp.setTime(exp.getTime() + 30*60*1000); document.cookie = "token=" + token + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); var token = getCookie("token"); console.log("token==="+token); } //讄¡½®cookie function setCookie(cname) { var exp = new Date(); exp.setTime(exp.getTime() - 1); var cval = getCookie(cname); if (cval != null) document.cookie = cname + "=" + cval + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); } function toLogin(){ location.; } function toRegister(){ location.; } var getUserInfoByTokenUrl ="http://cmsqs.qingdao.gov.cn:9001/gov-login-webapp-jm/govlogin/getUserInfoByToken?token="; function getUserInfoByToken(token){ $.ajax({ type: "GET", url:getUserInfoByTokenUrl+token, success:function(d){ if(d==""){ console.log("获取用户信息å¤ÞpÓ|"); return; } var data = eval('('+d+')'); if(data!= ""){ addUserInfoCookie(data); $("#userName").html(data.name); $("#userName").parent().attr("onclick","window.location.href='http://www.zhangyanpeng.com/n3203/yhtxindex.html'"); document.getElementById("login").style.display = "none"; document.getElementById("return").style.display = ""; }else{ alert("获取用户信息å¤ÞpÓ|"); } }, error:function(){ alert('获取用户信息å¤ÞpÓ|'); } }); } </script> </div> </div> </div> <!-----头部开å§?---> <div class="head"> <div class="head-left left"> <a href="http://www.zhangyanpeng.com/" target="_parent"><img width="304" alt="" src="/jmimages/img-1-1.png"></a></div> <div style="clear:both;"></div> <div style="float:right; margin:-70px 15px 0 0;"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody><tr> <td> <label> <input type="text" style="outline: none;" class="js_index_search head-search-input" name="allSearch_Content" id="head_searchword"></label> </td> <td><input width="54" type="image" height="41" src="/jmimages/img-2.png" onclick="indexSearchBtn();" name="imageField2" id="searchword"></td> <script> function indexSearchBtn() { var searchWord = document.getElementById('head_searchword').value window.open('http://120.221.95.164:9000/search/jimo/index.shtml?searchWord='+ searchWord, '_blank') } </script> </tr> </tbody></table> </div> </div> <style> .nav-wrap { background-color: #0B7BD6; border-bottom: 0 sotdd #000000; border-top: 0 sotdd #000000; height: 60px; margin: 0 auto; width: 1025px; } .example-one{text-align:center;tdst-style:none;width:1025px} .example-one td{display:intdne-block;height: 60px;} .example-one a{font-family:"å¾®èÊY雅黑";color:#ffffff;font-size:21px;float:left;padding:1px 16px 4px 16px;text-decoration:none;} .example-one a:hover{font-family:"å¾®èÊY雅黑";color:white} </style> <div class="nav-wrap"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="example-one"> <tr> <td><a target="_parent" href="http://www.zhangyanpeng.com">首页</a></td> <td><a target="_parent" href="/n3201/index.html">政府信息公开</a></td> <td><a target="_blank" >政务服务</a></td> <td><a target="_parent" href="/n3203/index.html">政民互动</a></td> <td><a target="_parent" href="/n3205/index.html">投资卛_¢¨</a></td> <td><a target="_parent" href="/n3204/n3217/index.html">走进卛_¢¨</a></td> <td><a target="_parent" >½C¾ä¼šæœåŠ¡òq›_°</a></td> </tr> </table> </div> <div class="kfrtop" style="text-align: center;"><img src="/jimoimages/zwgkzq2020.jpg" style="width: 1025px; height: 142px;" /></div> <div class="midtop-m"><!-----ä¸ÖM½“内容开å§?---><!--切换新闻列表开å§?-><script> <!-- function setTab(name,cursel,n){ for(i=1;i<=n;i++){ var menu=document.getElementById(name+i); var con=document.getElementById("con_"+name+"_"+i); menu.className=i==cursel?"hover":""; con.style.display=i==cursel?"block":"none"; } } //--> </script> <div class="kftcontent" style="width: 1025px;"> <div class="kfrbtn"> <div class="news-title" id="tab_1"> <ul> <li class="hover" id="tab_11" onmouseover="setTab('tab_1',1,2)" style="width: 500px;"><a href="/n3203/n32996/n32997/index.html">区çñ”及部é—?/a></li> <li id="tab_12" onmouseover="setTab('tab_1',2,2)" style="margin-top: -30px; margin-left: 500px;"><a href="/n3203/n32996/n32998/index.html">镇街及社åŒ?/a></li> </ul> </div> </div> <div class="kfrfwnr"> <div id="listChangeDiv"> <div class="news-lb" id="con_tab_1_1"><ul> <li> <div class="kfrtw"> <ul> <li style="width: 210px;"><a href='/n3203/n32996/n32997/201125143602799250.html' target='_blank'><img src="/upload/201125143602799250/201125143938299688.jpg" alt="" width="180px" height="135px" /></li> <li style="width: 810px;"><a href='/n3203/n32996/n32997/201125143602799250.html' title='政务服务大厅政务公开专区' target='_blank'><span class="kfrtw-title">政务服务大厅政务公开专区</span></a>专区名称åQšé’岛市卛_¢¨åŒºæ”¿åŠ¡æœåŠ¡å¤§åŽ…政务公开专区1.专区½Ž€ä»‹ï¼šå›_¢¨åŒºæ”¿åŠ¡æœåŠ¡å¤§åŽ…政务公开专区位于大厅襉K—¨å³ä¾§åQŒé…å¤‡ç”µè„‘、打印机、触摸查询一体机、自助查询办理终端等...<span class="kfrtw-title" style="font-size:12px;">ä¸È«™è¡Œæ”¿å®¡æ‰¹å±€      发布旉™—´åQ?020-11-25</span></li> </ul> </div> </li> <li> <div class="kfrtw"> <ul> <li style="width: 210px;"><a href='/n3203/n32996/n32997/201124170142487668.html' target='_blank'><img src="/upload/201124170142487668/201125101426784375.jpg" alt="" width="180px" height="135px" /></li> <li style="width: 810px;"><a href='/n3203/n32996/n32997/201124170142487668.html' title='青岛市公安局卛_¢¨åˆ†å±€æ”¿åŠ¡å…¬å¼€ä¸“区' target='_blank'><span class="kfrtw-title">青岛市公安局卛_¢¨åˆ†å±€æ”¿åŠ¡å…¬å¼€ä¸“区</span></a> 一、专区名¿UŽÍ¼šäº¤é€šè­¦å¯Ÿå¤§é˜ŸèžR驄¡®¡ä¸šåŠ¡å¤§åŽ…政务公开专区 1、专区简介:按照“五¾lŸä¸€â€ï¼ˆ¾lŸä¸€æ ‡è¯†ã€ç»Ÿä¸€è®‘Ö¤‡ã€ç»Ÿä¸€èµ„料、统一功能、统一½Ž?..<span class="kfrtw-title" style="font-size:12px;">ä¸È«™åŒºå…¬å®‰å±€åˆ†å±€      发布旉™—´åQ?020-11-24</span></li> </ul> </div> </li> <li> <div class="kfrtw"> <ul> <li style="width: 210px;"><a href='/n3203/n32996/n32997/201123092129440010.html' target='_blank'><img src="/upload/201123092129440010/201123093431768747.jpg" alt="" width="180px" height="135px" /></li> <li style="width: 810px;"><a href='/n3203/n32996/n32997/201123092129440010.html' title='区图书馆政务公开专区' target='_blank'><span class="kfrtw-title">区图书馆政务公开专区</span></a> 专区名称åQšåŒºå›¾ä¹¦é¦†æ”¿åŠ¡å…¬å¼€ä¸“区 1.专区½Ž€ä»‹ï¼šåŒºå›¾ä¹¦é¦†æ”¿åŠ¡å…¬å¼€ä¸“区配备电脑、打印机、复印机åQŒæä¾›å…è´ÒŽŸ¥è¯¢ã€æ‰“印、复印服务;配备触摸...<span class="kfrtw-title" style="font-size:12px;">ä¸È«™æ–‡åŒ–旅游局      发布旉™—´åQ?020-11-23</span></li> </ul> </div> </li> <li> <div class="kfrtw"> <ul> <li style="width: 210px;"><a href='/n3203/n32996/n32997/201202174225487053.html' target='_blank'><img src="/upload/201202174225487053/201202180626705216.jpg" alt="" width="180px" height="135px" /></li> <li style="width: 810px;"><a href='/n3203/n32996/n32997/201202174225487053.html' title='区档案馆政务公开专区' target='_blank'><span class="kfrtw-title">区档案馆政务公开专区</span></a>专区名称åQšåŒºæ¡£æ¡ˆé¦†æ”¿åŠ¡å…¬å¼€ä¸“区1.专区½Ž€ä»‹ï¼šåŒºæ¡£æ¡ˆé¦†æ”¿åŠ¡å…¬å¼€ä¸“区配备电脑、打印机、复印机åQŒæä¾›å…è´ÒŽŸ¥è¯¢ã€æ‰“印、复印服务;配备触摸查询一体机åQŒæä¾›æ”¿åºœä¿¡æ¯æŸ¥è¯¢ã€æ„...<span class="kfrtw-title" style="font-size:12px;">ä¸È«™æ¡£æ¡ˆé¦?      发布旉™—´åQ?020-11-20</span></li> </ul> </div> </li> </ul> </div> <div class="news-lb" id="con_tab_1_2" style="display: none;"><ul> <li> <div class="kfrtw"> <ul> <li style="width: 210px;"><a href='/n3203/n32996/n32998/201120163717284182.html' target='_blank'><img src="/upload/201120163717284182/201120164202830655.jpg" alt="" width="180px" height="135px" /></li> <li style="width: 810px;"><a href='/n3203/n32996/n32998/201120163717284182.html' title='大信街道政务公开专区' target='_blank'><span class="kfrtw-title">大信街道政务公开专区</span></a> 一、专区名¿UŽÍ¼šå¤§ä¿¡è¡—道党群服务中心政务公开专区 1.½Ž€ä»‹ï¼šä¸ø™¿›ä¸€æ­¥æŽ¨˜q›åŸºå±‚政务公开标准化规范化工作åQŒäؓ居民提供优质高效的政务公开ä¸?..<span class="kfrtw-title" style="font-size:12px;">ä¸È«™å¤§ä¿¡é•?      发布旉™—´åQ?021-09-14</span></li> </ul> </div> </li> <li> <div class="kfrtw"> <ul> <li style="width: 210px;"><a href='/n3203/n32996/n32998/201210100034109665.html' target='_blank'><img src="/upload/201210100034109665/201210100119124582.jpg" alt="" width="180px" height="135px" /></li> <li style="width: 810px;"><a href='/n3203/n32996/n32998/201210100034109665.html' title='灵山街道政务公开专区' target='_blank'><span class="kfrtw-title">灵山街道政务公开专区</span></a>一、专区名¿UŽÍ¼šçµå±±è¡—道便民服务中心政务公开专区 1.专区½Ž€ä»‹ï¼šä¸ø™¿›ä¸€æ­¥æŽ¨˜q›åŸºå±‚政务公开标准化规范化工作åQŒäؓ居民提供优质高效的政务公开与政务服务体éª?..<span class="kfrtw-title" style="font-size:12px;">ä¸È«™çµå±±é•?      发布旉™—´åQ?020-12-10</span></li> </ul> </div> </li> <li> <div class="kfrtw"> <ul> <li style="width: 210px;"><a href='/n3203/n32996/n32998/201201112407987036.html' target='_blank'><img src="/upload/201201112407987036/201201112544487111.jpg" alt="" width="180px" height="135px" /></li> <li style="width: 810px;"><a href='/n3203/n32996/n32998/201201112407987036.html' title='蓝村街道政务公开专区' target='_blank'><span class="kfrtw-title">蓝村街道政务公开专区</span></a>一、蓝村街道便民服务中心政务公开专区1.½Ž€ä»?蓝村街道政务公开专区讑֜¨è“æ‘街道便民服务中心南厅åQŒåˆ©ç”¨çŽ°æœ‰åŠžå…¬åœºæ‰€åQŒè§„划一片区域专门用于政务公开å»ø™®¾ã€‚通过摆放桌牌...<span class="kfrtw-title" style="font-size:12px;">ä¸È«™è“æ‘é•?      发布旉™—´åQ?020-12-01</span></li> </ul> </div> </li> <li> <div class="kfrtw"> <ul> <li style="width: 210px;"><a href='/n3203/n32996/n32998/201201112108315040.html' target='_blank'><img src="/upload/201201112108315040/201201112108330676.png" alt="" width="180px" height="135px" /></li> <li style="width: 810px;"><a href='/n3203/n32996/n32998/201201112108315040.html' title='龙山街道政务公开专区' target='_blank'><span class="kfrtw-title">龙山街道政务公开专区</span></a> 一、专区名¿UŽÍ¼šé¾™å±±è¡—道党群服务中心政务公开专区 1.专区½Ž€ä»‹ï¼šä¸ø™¿›ä¸€æ­¥æŽ¨˜q›åŸºå±‚政务公开标准化规范化工作åQŒäؓ居民提供优质高效的政...<span class="kfrtw-title" style="font-size:12px;">ä¸È«™é¾™å±±è¡—道      发布旉™—´åQ?020-12-01</span></li> </ul> </div> </li> <li> <div class="kfrtw"> <ul> <li style="width: 210px;"><a href='/n3203/n32996/n32998/201125161103487623.html' target='_blank'><img src="/upload/201125161103487623/201125163014330618.png" alt="" width="180px" height="135px" /></li> <li style="width: 810px;"><a href='/n3203/n32996/n32998/201125161103487623.html' title='温泉街道政务公开专区' target='_blank'><span class="kfrtw-title">温泉街道政务公开专区</span></a>一、专区名¿UŽÍ¼šæ¸©æ³‰è¡—道便民服务中心政务公开专区åQ‘.专区½Ž€ä»‹ï¼šæ¸©æ³‰è¡—道便民服务中心政务公开专区配备电脑、打印机、复印机åQŒæä¾›å…è´ÒŽŸ¥è¯¢ã€æ‰“印、复印服务;配备触摸查询...<span class="kfrtw-title" style="font-size:12px;">ä¸È«™æ¸©æ³‰è¡—道      发布旉™—´åQ?020-11-25</span></li> </ul> </div> </li> <li> <div class="kfrtw"> <ul> <li style="width: 210px;"><a href='/n3203/n32996/n32998/201125094100768713.html' target='_blank'><img src="/upload/201125094100768713/201125100632955107.jpg" alt="" width="180px" height="135px" /></li> <li style="width: 810px;"><a href='/n3203/n32996/n32998/201125094100768713.html' title='通济街道政务公开专区' target='_blank'><span class="kfrtw-title">通济街道政务公开专区</span></a>一、专区名¿UŽÍ¼šé€šæµŽè¡—道党群服务中心政务公开专区 1.专区½Ž€ä»‹ï¼šé€šæµŽè¡—道党群服务中心äº?020òq?æœ?3日正式启用运行,整个服务大厅共有三层åQŒå¾½{‘面¿U?000ä½?..<span class="kfrtw-title" style="font-size:12px;">ä¸È«™é€šæµŽè¡—道      发布旉™—´åQ?020-11-25</span></li> </ul> </div> </li> <li> <div class="kfrtw"> <ul> <li style="width: 210px;"><a href='/n3203/n32996/n32998/201125094013987376.html' target='_blank'><img src="/upload/201125094013987376/201125100014502055.jpg" alt="" width="180px" height="135px" /></li> <li style="width: 810px;"><a href='/n3203/n32996/n32998/201125094013987376.html' title='环秀街道政务公开专区' target='_blank'><span class="kfrtw-title">环秀街道政务公开专区</span></a>一、专区名¿UŽÍ¼šçŽ¯ç§€è¡—道便民服务中心政务公开专区囄¡‰‡åQšï¼‘åQŽä¸“区简介:环秀街道便民服务中心政务公开专区配备电脑、打印机、复印机åQŒæä¾›å…è´ÒŽŸ¥è¯¢ã€æ‰“印、复印服务;配备è§?..<span class="kfrtw-title" style="font-size:12px;">ä¸È«™çŽ¯ç§€è¡—道      发布旉™—´åQ?020-11-25</span></li> </ul> </div> </li> <li> <div class="kfrtw"> <ul> <li style="width: 210px;"><a href='/n3203/n32996/n32998/201125091444627682.html' target='_blank'><img src="/upload/201125091444627682/201125102252580711.jpg" alt="" width="180px" height="135px" /></li> <li style="width: 810px;"><a href='/n3203/n32996/n32998/201125091444627682.html' title='金口镇政务公开专区' target='_blank'><span class="kfrtw-title">金口镇政务公开专区</span></a>一、专区名¿UŽÍ¼šå›_¢¨åŒºé‡‘口镇党群服务中心政务公开专区专区½Ž€ä»‹ï¼šä¸ø™¿›ä¸€æ­¥æŽ¨˜q›æˆ‘镇政务公开标准化规范化工作åQŒäؓ辖区内居民提供优质高效的政务公开与政务服务体验,我镇以â€?..<span class="kfrtw-title" style="font-size:12px;">ä¸È«™é‡‘口é•?      发布旉™—´åQ?020-11-25</span></li> </ul> </div> </li> <li> <div class="kfrtw"> <ul> <li style="width: 210px;"><a href='/n3203/n32996/n32998/201125080422659121.html' target='_blank'><img src="/upload/201125080422659121/201125080441315014.jpg" alt="" width="180px" height="135px" /></li> <li style="width: 810px;"><a href='/n3203/n32996/n32998/201125080422659121.html' title='¿U»é£Žåº—镇政务公开专区' target='_blank'><span class="kfrtw-title">¿U»é£Žåº—镇政务公开专区</span></a>为纵深推˜q›åŸºå±‚政务公开标准化规范化工作åQŒèšåŠ›äؓ全镇居民优质政务公开服务。我镇根据区政务公开领导ž®ç»„办公室有兌™¦æ±‚,高质量推˜q›æ”¿åŠ¡å…¬å¼€ä¸“区å»ø™®¾åQŒä¾æ‰˜é•‡å…šç¾¤æœåŠ¡ä¸­å¿ƒ...<span class="kfrtw-title" style="font-size:12px;">ä¸È«™¿U»é£Žåº—镇      发布旉™—´åQ?020-11-25</span></li> </ul> </div> </li> <li> <div class="kfrtw"> <ul> <li style="width: 210px;"><a href='/n3203/n32996/n32998/201127140739315886.html' target='_blank'><img src="/upload/201127140739315886/201202090624190547.jpg" alt="" width="180px" height="135px" /></li> <li style="width: 810px;"><a href='/n3203/n32996/n32998/201127140739315886.html' title='æ½®æ“v街道政务公开专区' target='_blank'><span class="kfrtw-title">æ½®æ“v街道政务公开专区</span></a>一、专区名¿UŽÍ¼šæ½®æ“v街道便民服务大厅政务公开专区 1.专区½Ž€ä»‹ï¼šæ½®æ“v街道便民服务大厅äº?017òq?月䆾正式规范化运行,目前设有商事登记、食品许可、民政残联、社会保...<span class="kfrtw-title" style="font-size:12px;">ä¸È«™æ½®æ“v街道      发布旉™—´åQ?020-11-25</span></li> </ul> </div> </li> <li> <div class="kfrtw"> <ul> <li style="width: 210px;"><a href='/n3203/n32996/n32998/201124154436127743.html' target='_blank'><img src="/upload/201124154436127743/201124154602518284.jpg" alt="" width="180px" height="135px" /></li> <li style="width: 810px;"><a href='/n3203/n32996/n32998/201124154436127743.html' title='鳌山卫街道政务公开专区' target='_blank'><span class="kfrtw-title">鳌山卫街道政务公开专区</span></a>一、鳌山卫街道政务公开专区1.专区½Ž€ä»‹ï¼šä¾¿æ°‘服务中心在政务公开专区设有专用电脑和打印机åQŒäؓ¾Ÿ¤ä¼—提供免费查询、打印、复印服务。张贴工作流½E‹å›¾ã€é•‡åQˆè¡—道)“二¾l´ç â€?..<span class="kfrtw-title" style="font-size:12px;">ä¸È«™é³Œå±±å«è¡—é?      发布旉™—´åQ?020-11-24</span></li> </ul> </div> </li> <li> <div class="kfrtw"> <ul> <li style="width: 210px;"><a href='/n3203/n32996/n32998/201124091827346114.html' target='_blank'><img src="/upload/201124091827346114/201125102625940854.png" alt="" width="180px" height="135px" /></li> <li style="width: 810px;"><a href='/n3203/n32996/n32998/201124091827346114.html' title='ŒD‰|³Šå²šé•‡æ”¿åŠ¡å…¬å¼€ä¸“区' target='_blank'><span class="kfrtw-title">ŒD‰|³Šå²šé•‡æ”¿åŠ¡å…¬å¼€ä¸“区</span></a> 一、专区名¿UŽÍ¼šŒD‰|³Šå²šé•‡å…šç¾¤æœåŠ¡ä¸­å¿ƒæ”¿åŠ¡å…¬å¼€ä¸“区 囄¡‰‡åQ? 1、专区简介:ä¸ø™¿›ä¸€æ­¥æŽ¨˜q›åŸºå±‚政务公开标准化规范化工作åQŒäؓ居民提供优质高效的政务公开...<span class="kfrtw-title" style="font-size:12px;">ä¸È«™ŒD‰|³Šå²šé•‡      发布旉™—´åQ?020-11-24</span></li> </ul> </div> </li> <li> <div class="kfrtw"> <ul> <li style="width: 210px;"><a href='/n3203/n32996/n32998/201123155001846548.html' target='_blank'><img src="/upload/201123155001846548/201125105826221416.jpg" alt="" width="180px" height="135px" /></li> <li style="width: 810px;"><a href='/n3203/n32996/n32998/201123155001846548.html' title='田横岛省¾U§æ—…游度假区政务公开专区' target='_blank'><span class="kfrtw-title">田横岛省¾U§æ—…游度假区政务公开专区</span></a>一、专区名¿UŽÍ¼šç”°æ¨ªå²›çœ¾U§æ—…游度假区便民服务中心政务公开专区1.专区½Ž€ä»‹ï¼šç”°æ¨ªå²›çœ¾U§æ—…游度假区政务专区讄¡½®æ”¿åŠ¡å’¨è¯¢æœåŠ¡å°å’Œæ„è§½Ž±ï¼Œä¸ºåŠžäº‹ä¼ä¸šã€ç¾¤ä¼—提供咨询、投诉及...<span class="kfrtw-title" style="font-size:12px;">ä¸È«™ç”°æ¨ªå²›çœ¾U§æ—…游度假区      发布旉™—´åQ?020-11-23</span></li> </ul> </div> </li> <li> <div class="kfrtw"> <ul> <li style="width: 210px;"><a href='/n3203/n32996/n32998/201123150351877166.html' target='_blank'><img src="/upload/201123150351877166/201123150657049854.jpg" alt="" width="180px" height="135px" /></li> <li style="width: 810px;"><a href='/n3203/n32996/n32998/201123150351877166.html' title='北安街道政务公开专区' target='_blank'><span class="kfrtw-title">北安街道政务公开专区</span></a>一、专区名¿UŽÍ¼šåŒ—安街道便民服务中心政务公开专区 专区½Ž€ä»‹ï¼šä¸ºæé«˜åŸºå±‚政府治理能力,卛_¢¨åŒºåŒ—安街道积极诏彻落实ã€?020òq´é’岛市政务公开工作要点》,ä»?..<span class="kfrtw-title" style="font-size:12px;">ä¸È«™åŒ—安街道      发布旉™—´åQ?020-11-23</span></li> </ul> </div> </li> <li> <div class="kfrtw"> <ul> <li style="width: 210px;"><a href='/n3203/n32996/n32998/201123111927284724.html' target='_blank'><img src="/upload/201123111927284724/210118102804532121.jpg" alt="" width="180px" height="135px" /></li> <li style="width: 810px;"><a href='/n3203/n32996/n32998/201123111927284724.html' title='龙泉街道政务公开专区' target='_blank'><span class="kfrtw-title">龙泉街道政务公开专区</span></a>一、龙泉街道党¾Ÿ¤æœåŠ¡ä¸­å¿ƒæ”¿åŠ¡å…¬å¼€ä¸“区1.专区½Ž€ä»‹æŒ‰ç…§â€œé«˜æ•ˆä¾¿æ°‘、实用新颖”的原则åQŒé¾™æ³‰è¡—道在党群服务中心开设了政务公开专区。政务公开专区按照制定“五¾lŸä¸€â€å¾è®¾æ ‡...<span class="kfrtw-title" style="font-size:12px;">ä¸È«™é¾™æ³‰è¡—道      发布旉™—´åQ?020-11-23</span></li> </ul> </div> </li> <li> <div class="kfrtw"> <ul> <li style="width: 210px;"><a href='/n3203/n32996/n32998/201127165655159774.html' target='_blank'><img src="/upload/201127165655159774/201209110055577842.jpg" alt="" width="180px" height="135px" /></li> <li style="width: 810px;"><a href='/n3203/n32996/n32998/201127165655159774.html' title='通济新区政务公开专区' target='_blank'><span class="kfrtw-title">通济新区政务公开专区</span></a>一、专区名¿UŽÍ¼šé€šæµŽæ–°åŒºä¾¿æ°‘服务中心政务公开专区专区½Ž€ä»‹ï¼šé€šæµŽæ–°åŒºå…šç¾¤æœåŠ¡ä¸­å¿ƒäº?020òq?æœ?日正式启用运行。设¾|®å’¨è¯¢çª—口、综合窗口、等待休闲区、政务服务专区等...<span class="kfrtw-title" style="font-size:12px;">ä¸È«™é€šæµŽæ–°ç»‹¹ŽåŒº      发布旉™—´åQ?020-11-23</span></li> </ul> </div> </li> <li> <div class="kfrtw"> <ul> <li style="width: 210px;"><a href='/n3203/n32996/n32998/201204144448518865.html' target='_blank'><img src="/upload/201204144448518865/201228142202879818.jpg" alt="" width="180px" height="135px" /></li> <li style="width: 810px;"><a href='/n3203/n32996/n32998/201204144448518865.html' title='田横镇政务公开专区å»ø™®¾æƒ…况' target='_blank'><span class="kfrtw-title">田横镇政务公开专区å»ø™®¾æƒ…况</span></a>æ ÒŽ®å‰æœŸä¸ŠæŠ¥è®¡åˆ’åQŒç”°æ¨ªé•‡è¦æ‰“造两处政务公开便民服务中心åQŒå…·ä½“情况如下:一、田横镇便民服务大厅 二、丁字湾新村便民服务中心 ...<span class="kfrtw-title" style="font-size:12px;">ä¸È«™ç”°æ¨ªé•?      发布旉™—´åQ?020-11-10</span></li> </ul> </div> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <script src="/jmjs/sitefoot33.js"></script> <script type="text/javascript" src=""></script></div> <a href="http://www.zhangyanpeng.com/">ÈçÑ©Ö±²¥appÏÂÔصØÖ·×îÐÂ_ÈçÑ©Ö±²¥app¹ÙÍøÏÂÔØ_ÔõôÏÂÔØÈçÑ©Ö±²¥app</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>